Ogólna klauzula informacyjna

Aktualizacja: 10/05/2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporzą dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych: GreenMax Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 9482605478

  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez adres mailowy: ochronadanychosobowych24@gmail.com

  3. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu realizacji umowy dostawy i montażu instalacji fotowoltanicznej, montażu pompy ciepła, montażu instalacji systemów grzewczych w formie pieca na drewno lub pellet, montażu klimatyzacji, a także sprzedaży detalicznej grzenijków elektrycznych, na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. W każ dej chwili przysługuje Pań stwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pań stwa danych osobowych, ale cofnię cie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pań stwa zgody przed jej wycofaniem.

Postanowienia

Czy wyraż asz zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu GreenMax Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 9482605478 w celu zawarcia umowy numer..... na podstawie Pań stwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • w celu ponieważ jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesó w obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będą cego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celach archiwalnych (dowodowych) będą cych realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu badania satysfakcji klientów bę dą cego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakoś ci naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pań stwa potrzeb, czyli profilowania, będą cego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpoś redni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partneró w), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pań stwa potrzeb, czyli profilowania, będą cego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas waż ne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pań stwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpoś redniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowybę dą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z [tą umową], czyli przez możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw wzglę dem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: [podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z któ rymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.] Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe

Prawa osób, któych dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  e) prawo do przenoszenia danych;

  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest obowiązkiem i stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, [ale jest konieczne do zawarcia umowy itp.].

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

W procesie [analizy ryzyka/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, zuwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane [podane w niniejszym formularzu]. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o [modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.]. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposó b mają wpływ na [wysokość opłaty/składki, dostępność produktów itp.].Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodnoś ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonaniałą czącej nas umowy. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pań stwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.

Polityka Cookies

Aktualizacja: 10/11/2021

GreenMax Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 9482605478 Właściciel serwisu www.greenmax.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Państwa pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania I wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Przetwarzamy dane osobowe i powierzamy je zaufanym podmiotom tylko w granicach prawa I tylko gdy jest to najbardziej niezbędne. Dbamy o to, by Państwa prywatność pozostała nienaruszona.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez GreenMax Sp. z o.o. – Administratora Państwa danych osobowych, w tym Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.greenmax.pl.

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby Klient wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane oraz mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, jakim procesom jego dane są poddawane. Polityka Cookies Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki Cookies oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkim do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies)

  1) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Sposób zarządzania plikami „cookies” przez Użytkowników.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME:
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

  01 Usuwanie plików cookie

  02 Domyślne blokowanie plików cookie

  03 Domyślne zezwalanie na pliki cookie

  04 Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

  05 Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER 6.0 I 7.0:

  01 Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

PRZEGLĄDARKA MOZILLA FIREFOX:

  01 Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

  02 ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

PRZEGLĄDARKA OPERA:

  01 Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

  02 ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

PRZEGLĄDARKA SAFARI:

  01 W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

  02 UWAGA! Wycofanie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu.

Zmiany w Polityce

W związku z systematyczną weryfikacją powyższej Polityki, REVINDI GROUP EXPERT Sp. z o.o., Administrator, zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

Masz pytania,
potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz co spełni Twoje oczekiwania, jaki model urządzenia wybrać? Wypełnij formularz, a my skontaktujemy Cię z naszym doradcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Lub zadzowń do nas:
(22) 602 27 57Masz problem z urządzeniem?
Zgłoś serwis urządzenia
obraz

GreenMAX GreenMAX (22)6022757 biuro@greenmax.pl