Urządzenia w jeszcze niższej cenie!

Wybierz ekologiczne
urządzenia od GreenMAX

Zakup pompy ciepła, pieca stałopalnego lub paneli fotowoltaicznych, pozwala Ci wnioskować o specjalne dofiansowanie Twojej inwestycji.
Dzięki temu możesz obniżyć koszty inwestycji nawet do 106 000 zł brutto.

obraz
Dofinansowanie do wymiany nieefektywnych i starych źródeł ciepła

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Nadrzędnym celem programu „Czyste powietrze” jest walka ze smogiem. Choć zanieczyszczenie powietrza w Polsce ma wiele źródeł, podstawową przyczyną smogu jest tzw. niska emisja, czyli szkodliwa działalność sektora komunalno-bytowego oraz transportu spalinowego. Dominującą rolę w tworzeniu smogu odgrywają nieekologiczne piece grzewcze w domach jednorodzinnych oraz kotłownie węglowe. Do zanieczyszczeń obecnych w niskiej emisji można zaliczyć m.in. dwutlenek węgla, tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyły zawieszone i inne szkodliwe substancje. Według szacunków z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera w Polsce aż 45 tys. osób rocznie.

Do kogo skierowane jest dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowych nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1400 zł, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. zł). W zależności od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe kwota ta wynosi kolejno: 1564 zł dla domu wieloosobowego i 2100 zł dla domu jednoosobowego. Z wyższej kwoty dofinansowania mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że roczny przychód nie jest wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (z grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

Więcej informacji
obraz
Ulga w podatku

Program ulgi termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Poniesiony koszt inwestycji w obniży kwotę podstawy opodatkowania. Ulga dostępna dla osób objętych I i II progiem podatkowym, rozliczających się w oparciu o podatek liniowy oraz ryczałt. Maksymalna kwota, którą można odliczyć od dochodu wynosi 53 tys. zł i może być rozłożona na kilka lat.


Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków.

Więcej informacji
obraz
Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej

Program "Mój prąd"

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie! Łączny budżet programu Mój Prąd dla naboru III i IV wynosi 855 mln zł. 15 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych. Wspieranie autokonsumpcji prądu z instalacji fotowoltaicznej pozwoli zmniejszyć obciążenie sieci elektroenergetycznej, która przez duży wzrost przyłączeń nowych mocy z fotowoltaiki jest przeciążona.

Dla kogo jest program „Mój prąd” 4.0?

Tak jak w poprzednich latach, dofinansowanie programu Mój Prąd w 4 edycji adresowane jest do osób fizycznych. Z nowej edycji programu z 2022 roku będą mogli skorzystać tylko prosumenci rozliczający się w nowym systemie net-billing.

Z dotacji skorzystają także prosumenci, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne przyłączone przed 1 kwietnia 2022 roku. Okres kwalifikowalności ustalony został na 1 lutego 2020 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania dla prosumentów posiadających już instalację fotowoltaiczną i rozliczających się w dotychczasowym systemie opustów (net-metering) jest przejście na nowy system rozliczeń net-billing.

Więcej informacji
Na wsparcie mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych. Oprócz rządowych programów takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, beneficjenci mogą skorzystać z dogodnych form finansowania udzielanych przez banki.

Urządzenia bez wkładu finansowego z GreenMAX

GreenMAX współpracuje z największymi bankami w Polsce, jesteśmy partnerem w zakresie udzielania niskooprocentowanych kredytów na instalacje fotowoltaiczne i systemów grzewczych przy zakupie i montażu instalacji. Zapewniamy korzystne oprocentowanie w wysokości 0,25% miesięcznie (3% rocznie) w przypadku kredytu udzielonego na maksymalnie 60 miesięcy.

Poznaj więcej informacji

Zyskaj dodatkowe 1000zł

Polecaj GreenMAX i odbierz gotówkę lub bon lojalnościowy,
który przeznaczysz na zakup systemu grzewczego.

obraz
GreenMAX GreenMAX (22)4875527 biuro@greenmax.pl